logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Route melding geschil door cliënt van zorgaanbieder bij Geschilleninstantie Zorggeschil


In onderstaande procedurebeschrijving en infographic wordt de routing weergegeven over hoe een klacht door of namens een cliënt over een bij de Stichting Zorggeschil aangesloten zorgaanbieder bij de Geschilleninstantie Zorggeschil kan worden aangemeld. U kunt hier snel de infographic downloaden.

Voordat u een beroep kunt doen op een Geschilleninstantie dient u als cliënt altijd eerst het klachtenbehandelingsprocedure van de zorgaanbieder te doorlopen. U kunt hier snel de infographic voor het klachtenbehandelingsproces downloaden.

Wanneer is er een geschil?

Een geschil met een zorgaanbieder is altijd erg vervelend omdat het vaak om gevoelige zaken gaat. Mocht u onvrede hebben met een arts, verpleger, therapeut of een andere zorgaanbieder en heeft u het bespreekbaar gemaakt maar komt u er niet uit? Dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris welke u door uw zorgaanbieder krijgt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen u en de zorgaanbieder om te komen tot een oplossing voor uw probleem. Binnen 6 weken (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van de zorgaanbieder) dient de zorgaanbieder aan te geven wat zijn/haar oordeel is over de klacht.

Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht/probleem niet is opgelost. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden.

Melden van een geschil

De Geschilleninstantie Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een Ambtelijk Secretaris. De voorzitter (dan wel de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

De geschilleninstantie heeft 6 maanden de tijd om een uitspraak te doen. De instantie is ook bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen tot een maximum van € 25.000,-. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Voor het aanhangig maken van het geschil wordt klachtengeld in rekening gebracht van € 50,- . Dit klachtengeld wordt niet aan u terug betaald.

U kunt een geschil melden volgens de procedure zoals vermeld op de website www.zorggeschil.nl. Aan deze melding kunt u geen rechten ontlenen totdat namens de Geschilleninstantie Zorggeschil de melding door de Ambtelijk Secretaris formeel in behandeling is genomen en dit schriftelijk aan u is bevestigd.

Downloaden (PDF, Infographic-cliënt-Zorggeschil.pdf)