logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Klachtenregeling


Hebt u een klacht over de dienstverlening door Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV of Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz? Laat het ons direct weten.

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Laat het dan vooral anderen weten.

1. Doel van de klachtenregeling

 • Om klachten van klanten / opdrachtgevers / cliënten / studenten naar ieders tevredenheid op te lossen.
 • Om van de klacht te leren en daar waar nodig wijzigingen aan te brengen in de manier van werken van onze professionals en de administratieve procedures van Quasir.

2. Procedure klachtenregeling

 • Hebt u een klacht over de dienstverlening door een van de bedrijven van Quasir, dan vragen wij u nadrukkelijk deze klacht voor te leggen aan de directie van Quasir. U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail (secretariaat@quasir.nl of 085-4874012) doen.
 • De klacht wordt binnen 7 werkdagen in behandeling genomen.
 • U krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht, mondeling, schriftelijk of per e-mail.
 • Quasir streeft er naar om de klacht met u binnen 6 weken op te lossen op een voor beide partijen bevredigende wijze.
 • Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en aangeklaagde professional van Quasir. Aan degenen op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht evenals van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.
 • De klager wordt door de behandelaar van de klacht per e-mail en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en het oordeel daarover, evenals van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.
 • Quasir zal indien wenselijk hierbij een professionele onafhankelijke partij inzetten.
Postadres directie Quasir

Quasir
t.a.v. directie
Postbus 1021
7940 KA Meppel

3. Geen behandeling van een klacht

 • Klachten worden niet in behandeling genomen als zij betrekking hebben op een gedraging:

a.  waarover al eerder is geklaagd en die klacht is behandeld;
b.  die langer dan 2 maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c.  waartegen door klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;
d.  die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,
e.  ingeval van een strafrechtelijk onderzoek;
f.  waarvan wordt geconstateerd dat het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht door de directie van Quasir is afgehandeld?

U kunt uw klacht hierover schriftelijk of per e-mail sturen naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl

Postadres Klachtencommissie Quasir

Klachtencommissie Quasir
T.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel