logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Klachtenregeling Klanten Quasir


Hebt u een klacht over de dienstverlening door Quasir? Laat het ons weten.

Bent u tevreden over Quasir? Laat het anderen weten.

1. Doel van de klachtenregeling

  • Om klachten van klanten / cliënten / studenten van Quasir naar ieders tevredenheid op te lossen.
  • Om van de klacht te leren en daar waar nodig wijzigingen aan te brengen in de manier van werken.

2. Procedure klachtenregeling

  • Hebt u een klacht over Quasir, dan vragen wij u nadrukkelijk deze klacht voor te leggen aan Quasir BV. U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail (info@quasir.nl) doen.
  • De klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. U krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht, mondeling, schriftelijk of per e-mail. Er wordt naar gestreefd de klacht met u binnen 4 weken op te lossen op een voor beide partijen bevredigende wijze.
  • Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en aangeklaagde van Quasir, Quasir zal hiervoor een professionele onafhankelijke partij inzetten.
  • Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? U kunt uw klacht hierover schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Quasir BV op het postadres: Quasir Klachtencommissie, t.a.v. ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel of via e-mail naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. Ambtelijk Secretaris Klachtencommissie

U kunt de klachtenregeling van Quasir ook downloaden door op hier te klikken.