Klachtencommissies overleg

Voldoe aan uw wettelijke
verplichtingen via onze klachtencommissies

KLACHTENCOMMISSIEs QUASIR

Quasir biedt 2 klachtencommissies aan om bij aan te sluiten te weten:

 1. Klachtencommissie Quasir jeugdzorg, WMO, andere niet Wkkgz, of voor uitspraak bestuur)
 2. Klachtencommissie Wet zorg en dwang / Wvggz ( Stichting klachtencommissie Quasir)

Algemeen

Quasir biedt sinds 2011 een klachtencommissie voor zorgaanbieders. Cliënten van zorgaanbieders konden hun klachten indienen bij de klachtencommissie Quasir . De klachtencommissie heeft vele klachten behandeld. Door de wetswijziging in 2016, waarin de Wkkgz zijn intrede deed was de klachtencommissie niet meer verplicht. Binnen de Wkkgz is een door de minister erkende geschillen commissie verplicht. Quasir kan een aansluiting bieden op de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. In 2019 is de Stichting klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht waarin Wzd en Wvggz klachten kunnen worden behandeld.

De klachtencommissies bestaan uit:

 • De voorzitter, een mr. met ruime ervaring op het gebied van klachtenafhandeling en wetskennis in zorg en welzijn.
 • Ambtelijks secretaris, welke de klachtopvang, administratie en rapportage verzorgt
 • Leden met expertise over de inhoud van de klacht

Per klacht wordt de commissie samengesteld. N.b. Voor de klachtencommissie Wzd/Wvgzz, is een raad voor deelnemers aangesteld (50% zorgaanbieders/50% cliëntenbelangenbehartigers) welke alle leden met expertise benoemd.

Jaarlijks wordt per commissie een jaarverslag gemaakt, deze zijn terug te vinden op deze pagina en worden de uitspraken geanonimiseerd op deze website geplaatst. 

1.Klachtencommissie Quasir

Op verzoek van onze aangesloten zorgaanbieders hebben wij onze klachtencommissie Quasir  in stand gehouden. Omdat in de Jeugdwet de klachtencommissie wel verplicht is en in de WMO deze klachtencommissie ook ingezet kan worden. Tevens kan de klachtencommissie ingezet worden om invulling te geven om  aan de vereiste termijn binnen de Wkkgz te voldoen. Te weten dat de zorgaanbieder een uitspraak moet doen binnen 6 tot 10 weken.

Deze onafhankelijke klachtencommissie Quasir  staat dus open voor alle klachten waarvoor in de wet geen specifieke klachtenregeling is voorgeschreven (bijvoorbeeld WMO), alsmede voor klachten op grond van de Jeugdwet. En deze klachtencommissie is in te zetten vanuit de zorgaanbieders om een uitspraak te doen inzake een Wkkgz klacht. In de klachtenregeling van de zorgaanbieder dient dit dan opgenomen te zijn.

Een cliënt kan terecht bij de Klachtencommissie Quasir indien:

 • Zorgaanbieder/instelling/bedrijf  een overeenkomst heeft met Quasir waarin dit is geregeld.
 • Voor de behandeling van de klacht in de wet geen specifieke andere procedure staat (behoudens Jeugdwet).
 • In de klachtenreling van de zorgaanbieder/instelling/bedrijf staat dat de cliënt een klacht kan indienen bij de Klachtencommissie Quasir.

Abonnement

Zorgaanbieders kunnen zich aansluiten via ons abonnement

U kunt als zorgaanbieders, zich aansluiten bij de Klachtencommissie Quasir via een abonnement.

Voor de aansluiting wordt een vast bedrag per jaar betaald, klachtenafhandeling wordt per klacht verrekend op uren basis.

De klachtencommissie heeft een voorzitter, ambtelijk secretaris en leden met expertise, allen met jarenlange ervaring. Voor cliënten is de klachtencommissie te bereiken via de ambtelijk secretaris:

Jaarverslagen klachtencommissie Quasir

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Klacht indienen bij de Klachtencommissie Quasir

Klachtenprocedure in het kort

De klachtencommissie Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachten commissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen ter verbetering bij het bestuur of directie van de zorgverlener/zorgaanbieder. De klachtencommissie kent geen letselschadevergoeding toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.

Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

 

Indienen van een klacht

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de Klachtencommissie Quasir, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met hun klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Quasir:


Klachtencommissie Quasir

t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

U kunt het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl

Telefoon: 06-82366772

2. Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Onvrijwillige zorg en de wet

 • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), is op grond van de Wzd verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd.
 • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) is op grond van de Wvggz verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wvggz.

 

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Stichting Quasir B.V. heeft hiervoor de stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht. De stichting houdt een klachtencommissie Wzd/Wvggz in stand. Uit de leden kan, afhankelijk van de aard van de klacht, een klachtencommissie worden geformeerd:

 • een klachtencommissie Wzd
 • een klachtencommissie Wvggz

 

Op de behandeling van klachten is het Reglement  Klachtencommissie Wzd
dan wel het Reglement  Klachtencommissie Wvggz van toepassing.

 

Recente uitspraken Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Bekijk alle uitspraken sinds 2021 door de Klachtencommissie Wzd/Wvggz.

 

Abonnement

U kunt zich aansluiten bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz via een abonnement.

Jaarverslagen klachtencommissie Wzd/Wvggz

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Klacht indienen bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Raad van Deelnemers

De stichting kent een Raad van Deelnemers (RvD), samengesteld uit representatieve organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Alleen de RvD gaat over de benoeming van de leden en de reglementen. Dit maakt dat de klachtencommissies onafhankelijk en representatief zijn en in alle opzichten voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Klachten indienen via klachtenformulier

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de door de stichting in stand gehouden Klachtencommissie Wzd/Wvggz, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met Wzd-klachten of Wvggz-klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Wzd/Wvggz. U kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier Wzd of klachtenformulier Wvggz. Op de behandeling van klachten door de klachtencommissie is de Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz van toepassing.

Klik hier voor het klachtenformulier Wzd
Klik hier voor het klachtenformulier Wvggz
Klik hier voor Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz

 

Opsturen klachtenformulier

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement Klachtencommissie Wzd/Wvggz heeft afgesloten, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Wzd/Wvggz
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Voor zowel de Klachtencommissie Wzd als de Klachtencommissie Wvggz kunt u het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: klachtencommissie@quasir.nl

Telefoon: 06 – 82822358

Quasir Klachtencommissies vergadering

Sluit u aan bij een klachtencommissie
via een abonnement

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over de klachtencommissies waar u zich bij kunt aansluiten via Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.