Klachtencommissie
en Geschilleninstantie

Via Quasir kunt u zich aansluiten bij:

Klachtencommissie Quasir

Deze onafhankelijke klachtencommissie staat open voor alle klachten waarvoor in de wet geen specifieke klachtenregeling is voorgeschreven, alsmede voor klachten op grond van de Jeugdwet.

 

Een cliënt kan terecht bij de Klachtencommissie Quasir indien:

 • Zorgaanbieder/instelling/bedrijf  een overeenkomst heeft met Quasir waarin dit is geregeld.
 • Voor de behandeling van de klacht in de wet geen specifieke andere procedure staat (behoudens Jeugdwet).
 • In de klachtenreling van de zorgaanbieder/instelling/bedrijf staat dat de cliënt een klacht kan indienen bij de Klachtencommissie Quasir.

 

Klachtenprocedure in het kort

De klachtencommissie Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen ter verbetering bij het bestuur of directie van de zorgverlener/zorgaanbieder. De klachtencommissie kent geen letselschadevergoeding toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.

Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

 

Indienen van een klacht

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de Klachtencommissie Quasir, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met hun klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Quasir:

 

Klachtencommissie Quasir

t.a.v. de ambtelijk secretaris, mevrouw Karin Haagsma
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

U kunt het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: ambtelijksecretaris@quasir.nl

Telefoon: 06-82366772 (mevrouw Karin Haagsma).

 

Abonnement

U kunt zich aansluiten bij de Klachtencommissie Quasir via een abonnement.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Geschillen en de wet

Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) moeten zorgaanbieders aangesloten zijn bij een geschilleninstantie die is erkend door de minister van VWS. Hiermee hebben cliënten de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan de geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten. Uitzonderingen daargelaten, hebben cliënten geen rechtstreekse toegang tot de geschilleninstantie. Ze moeten hun klacht eerst volgens de formele klachtenprocedure voorleggen aan de zorgaanbieder. Deze dient de klacht in behandeling te nemen samen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een door de geschilleninstantie samengestelde geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak. Onderdeel hiervan kan een schadevergoeding zijn van maximaal € 25.000.

 

Stichting Zorggeschil

Quasir heeft met een aantal partners, waaronder representatieve cliëntengroepen en brancheverenigingen, het initiatief genomen om de Stichting Zorggeschil op te richten. Deze stichting beheert en faciliteert de geschilleninstantie Zorggeschil die in 2016 erkend is door de minister van VWS. De Stichting Zorggeschil heeft een bestuur en secretariaat.

 

Wie kan zich aansluiten bij Geschilleninstantie Zorggeschil

Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten. Van grote tot kleine zorginstellingen inclusief zzp’ers. Ook beroeps-, branche- en koepelorganisaties voor de zorg en welzijn kunnen zich aansluiten. Op dit moment zijn zorgaanbieders uit de volgende sectoren aangesloten:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Langdurige zorg (gehandicaptenzorg)
 • Thuiszorg
 • Complementaire zorg (alle soorten alternatieve geneeswijzen zoals hypnotherapie, chiropractie, homeopathie etc.)
 • Psychiatriepraktijken en -klinieken
 • GGZ-praktijken en -klinieken
 • Expertise (particuliere) klinieken
 • Maatschappelijke-zorgpraktijken
 • Eerstelijnszorg zoals:
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Diëtisten

 

Een geschil melden

Cliënten kunnen een geschil melden volgens de meldprocedure van de geschilleninstantie Zorggeschil. Aan deze melding zijn geen rechten te ontlenen totdat dit persoonlijk schriftelijk is bevestigd.

 

Samenstelling

De Geschilleninstantie Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter (dan wel de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die deelnemen aan de behandeling van een geschil. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

 

Recente uitspraken Geschilleninstantie Zorggeschil

Bekijk alle uitspraken sinds 2017 door de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil.

 

Abonnement

U kunt zich aansluiten bij de Geschilleninstantie Zorggeschil via een abonnement.

Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Onvrijwillige zorg en de wet

 • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), is op grond van de Wzd verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd.
 • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) is op grond van de Wvggz verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wvggz.

 

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Stichting Quasir B.V. heeft hiervoor de stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht. De stichting houdt een klachtencommissie Wzd/Wvggz in stand. Uit de leden kan, afhankelijk van de aard van de klacht, een klachtencommissie worden geformeerd:

 • een klachtencommissie Wzd
 • een klachtencommissie Wvggz

 

Op de behandeling van klachten is het Reglement  Klachtencommissie Wzd
dan wel het Reglement  Klachtencommissie Wvggz van toepassing.

 

Raad van Deelnemers

De stichting kent een Raad van Deelnemers (RvD), samengesteld uit representatieve organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Alleen de RvD gaat over de benoeming van de leden en de reglementen. Dit maakt dat de klachtencommissies onafhankelijk en representatief zijn en in alle opzichten voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Klachten indienen via klachtenformulier

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de door de stichting in stand gehouden Klachtencommissie Wzd/Wvggz, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met Wzd-klachten of Wvggz-klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Wzd/Wvggz. U kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier Wzd of klachtenformulier Wvggz. Op de behandeling van klachten door de klachtencommissie is de Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz van toepassing.

Klik hier voor het klachtenformulier Wzd
Klik hier voor het klachtenformulier Wvggz
Klik hier voor Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz

 

Opsturen klachtenformulier

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement Klachtencommissie Wzd/Wvggz heeft afgesloten, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

 

Klachtencommissie Wzd/Wvggz
T.a.v. de ambtelijk secretaris mevrouw Karin Haagsma
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Voor zowel de Klachtencommissie Wzd als de Klachtencommissie Wvggz kunt u het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: klachtencommissie@quasir.nl

Telefoon: 06 – 82822358 (mevrouw Karin Haagsma).

 

Abonnement

U kunt zich aansluiten bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz via een abonnement.

 

Recente uitspraken Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Bekijk alle uitspraken sinds 2021 door de Klachtencommissie Wzd/Wvggz.

Sluit u aan bij een klachtencommissie en/of
geschilleninstantie via een abonnement

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over de diverse klachtencommissies zorg en/of de geschilleninstantie zorg waar u zich bij kunt aansluiten via Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.