logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Privacyverklaring


Quasir privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door de entiteiten van de Quasir groep, te weten Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV en Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers 01125783, 76236188, 76654567 en 77019695.

Ieder van de entiteiten is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de eigen bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten.

Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring is dan ook Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV of Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz.

De verwerkingsverantwoordelijke wordt hierna aangeduid met “Quasir”.

Verwerken persoonsgegevens

– persoonlijke contactgegevens

Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

– overige persoonsgegevens –

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Onze website gebruikt cookies, maar alleen met uw toestemming. Zodra u onze website bezoekt kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert. Meer informatie over cookies kunt u HIER raadplegen.

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.

© Quasir